การดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาผลผลิตสินค้าเกษตร (สุกร)

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า จังหวัดราชบุรีได้ขอความร่วมมือในการบรรเทาความเดือดร้อนในการแก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ำในจังหวัด เนื่องมาจากในขณะนี้ปริมาณการเลี้ยงสุกรในปี พ.ศ.2560 ทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นถึงประมาณ 20,000,000 ตัว และจังหวัดราชบุรีมีการเลี้ยงสุกรมากที่สุดในประเทศ ประมาณ 3,000,000 ตัว ทำให้ราคาสุกรตกต่ำ เกา๖รกรรายย่อยได้รับผลกระทบ ประสบปัญหาการขาดทุน

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในการแก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ำของจังหวัดราชบุรี กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือให้สมาคม สกนกร์ ชมรมหรือผู้เลี้ยงสุกร ได้ติดต่อนำเนื้อสุกรจากเกษตรของจังหวัดราชบุรี  เพื่อไปจำหน่ายในราคาถูก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร โดยประสานการปฏิบัติกับจังหวัดราชบุรีได้โดยตรงต่อไป

 

…………………………….