คู่มือสำหรับประชาชน

banner6

คู่มือสำหรับประชาชน

ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

divider - leaf

divider - leaf

 • การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 • การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
 • การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 • การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 • การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
 • การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
 • การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 • การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน %28ส่วนภูมิภาค%29
 • การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
 • การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน  %28ส่วนภูมิภาค%29
 • การแจ้งขุดดิน
 • การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 • การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 • การแจ้งถมดิน
 • การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
 • การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
 • การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี %28ส่วนภูมิภาค%29
 • การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี %28ส่วนภูมิภาค%29

divider - leaf

 • การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 • การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 • การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

divider - leaf

 • การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 • การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 • การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 • การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (1)
 • การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ