ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกับ สภ.บัวใหญ่