สภาพทั่วไป

1. สภาพทั่วไป
1.1 ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 52 ถนนทางหลวง 202 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ในเขตเทศบาล 10.626 ตารางกิโลเมตร
– ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านน้ำอ้อม บ้านโคกป่าตอง บ้านสวนผัก อบต.บัวใหญ่
– ทิศใต้ ติดต่อกับทุ่งนา (บ้านหัวหนอง) อบต.เสมาใหญ่
– ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านห้วย บ้านดอนฆ่าเสือ ทุ่งนา อบต.กุดจอก
– ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านหนองแวง บ้านหินน้อย ทุ่งนา อบต.หนองแจ้งใหญ่
เขตการปกครอง อำเภอบัวใหญ่ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครราชสีมา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 101 กิโลเมตร โดยเดินทางด้วยเส้นทางสายมิตรภาพไปยังทิศเหนือ และเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอบัวใหญ่ ตรงบริเวณทางแยกสีดา ตามถนนทางหลวงหมายเลข 202 ที่เชื่อมระหว่างประทาย – บัวใหญ่
– ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับกิ่งอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
– ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
– ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับกิ่งอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ไปทางอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
– ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ

1.2ประชากร
จำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ เดือน พฤษภาคม 2556 มีทั้งสิ้น 14,396 คน เป็นชาย 6,962 คน เป็นหญิง 7,434 คน มีจำนวนบ้านเรือน 6,075 หลังคาเรือน

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 การคมนาคม การจราจร
2.1.1 ถนนภายในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่สภาพค่อนข้างดี และได้มาตรฐานเนื่องจากถนนบางสายเป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรไป-มา เป็นจำนวนมาก จึงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเกือบทั้งหมด แต่ยังมีบางสายเป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง จึงจำเป็นจะต้องปรับปรุงให้ทั่วถึง เพราะในปัจจุบันการขยายตัวของเมืองมีอัตราสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้มีการจัดระบบการจราจรให้ได้มาตรฐาน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา และได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกประการหนึ่งการจราจร ระบบการจราจรในเขตเทศบาล ยังมีสภาพคล่อง เนื่องจากปัญหาการใช้รถยังเป็นแบบรถจักรยานยนต์และรถโดยสารเล็กรับส่งผู้โดยสารระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียงเข้ามายังสถานีย่อยในเขตเทศบาล ส่วนปัญหาการใช้รถยนต์ยังมีส่วนน้อยการจัดระบบการจราจรภายในเขตเทศบาลจึงเป็นแบบ ติดตั้งไฟเตือนกระพริบตามสีแยกถนนรอบนอกจุดใจกลางเมือง และมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรที่มีการจราจรแออัด
ถนนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 129 สาย
2.1.2 การจัดการขนส่งมวลชน ในเขตเทศบาลมีสถานีขนส่ง เพื่อรับส่งผู้โดยสารไปยังเมืองใกล้เคียง ดังนี้

เส้นทางการเดินรถโดยสาร
จากอำเภอบัวใหญ่ ไปอำเภอใกล้เคียง
ลำดับที่
ชื่อเส้นทาง
รายละเอียดเส้นทาง
หมายเหตุ
1
บัวใหญ่ – ชุมพวง
อำเภอบัวใหญ่, อำเภอสีดา ผ่านอำเภอสีดาและ
อำเภอประทาย, อำเภอชุมพวง อำเภอประทาย
2
บัวใหญ่ – เดินรถเป็นวงกลม
อำเภอบัวใหญ่, อำเภอสีดา
บ้านหนองแวง,อำเภอบัวลาย
อำเภอบัวใหญ่
3
บัวใหญ่ – โนนแดง
อำเภอบัวใหญ่, บ้านโนนตาเถร
อำเภอโนนแดง
4
บัวใหญ่ – ขอนแก่น
อำเภอบัวใหญ่, อำเภอพล
จ.ขอนแก่น

 

5
บัวใหญ่ – ชัยภูมิ
อำเภอบัวใหญ่, อำเภอแก้งสนามนาง ผ่านอำเภอคง
6
บัวใหญ่ – บ้านโต้น
อำเภอบัวใหญ่, อำเภอคง
อำเภอบ้านเหลื่อม, บ้านโต้น
7
บัวใหญ่ – นครราชสีมา
อำเภอบัวใหญ่, บ้านตลาดแค
จังหวัดนครราชสีมา

2.2 การประปา
2.2.1 จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา มีจำนวน 4,909 ราย
2.2.2 หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา เทศบาลเมืองบัวใหญ่
2.2.3 น้ำประปามีกำลังผลิตประมาณ 1,231,833 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และน้ำประปาที่ใช้เฉลี่ยจากมาตรวัดน้ำประมาณ 2,084,952 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
2.2.4 แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและแหล่งน้ำดิบสำรอง แหล่งน้ำดิบ
– ห้วยน้ำลึก เก็บได้ 100,000 ลูกบาศก์เมตร
– บึงบัวหลวง เก็บน้ำได้ 1,400,000 ลูกบาศก์เมตร
– บึงบัวใหญ่ พื้นที่ 175 ไร่ เก็บน้ำได้ 968,000 ลูกบาศก์เมตร
– แหล่งน้ำดิบที่สวนเฉลิมพระเกียรติ เก็บน้ำได้ 150,000 ลูกบาศก์เมตร
– บึงบัวหลวง พื้นที่ 200 ไร่ เก็บน้ำได้ 1,400,000 ลูกบาศก์เมตร (กองการประปา : มิ.ย. 2556)
2.3 ไฟฟ้า
2.3.1 จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขตเทศบาล มีจำนวน 6,075 ครัวเรือน
2.3.2 พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 99.00 ของพื้นที่
2.3.3 ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง)
– จำนวนไฟฟ้าสาธารณะขนาด 24 วัตต์ จำนวน 134 ชุด
– จำนวนไฟฟ้าสาธารณะขนาด 36 วัตต์ จำนวน 1,451 ชุด
– จำนวนไฟฟ้าสาธารณะขนาด 80 วัตต์ จำนวน 86 ชุด
– จำนวนไฟฟ้าสาธารณะขนาด 125 วัตต์ จำนวน 165 ชุด
– จำนวนไฟฟ้าสาธารณะขนาด 250 วัตต์ จำนวน 132 ชุด
– จำนวนไฟฟ้าสาธารณะขนาด 400 วัตต์ จำนวน 36 ชุด
รวมจำนวนโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 1,994 ชุด
2.4 การสื่อสาร
2.4.1 จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 1 เลขหมาย
2.4.2 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข/ที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ในพื้นที่ มีจำนวน 1 แห่ง
2.4.3 ระบบเสียงไร้สายของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ สามารถกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 24 ชุมชน
2.4.4 หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ มีดังนี้
– สถานีตำรวจภูธรอำเภอบัวใหญ่
– อำเภอบัวใหญ่
– โรงพยาบาลบัวใหญ่
– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่
– เทศบาลเมืองบัวใหญ่
– กู้ภัยบัวใหญ่

3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากรในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
3.2 การเกษตรกรรม พื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ จะอยู่บริเวณรอบๆ เมืองออกไป ภายในเขตเทศบาลมีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ทางทิศตะวันตก และทั่วๆไป มีการทำนา ทำสวน ปลูกพืชไร่และมีการเลี้ยงสัตว์มีกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมจากเทศบาลเมืองบัวใหญ่ประกอบด้วย
3.2.1 กลุ่มทำเดคูพาจ ชุมชนโคกสูงเหนือ
3.2.2 กลุ่มทำดอกไม้จัน ชุมชนบัวใหญ่
3.2.3 กลุ่มเลี้ยงนกสวยงาม ชุมชนโคกสูงเหนือ
3.2.4 กลุ่มทำอาหารข้างขาหมู ชุมชนหัวหนอง
3.2.5 กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด ชุมชนบ้านจาน
3.2.6 กลุ่มทำน้ำยาล้างจาน ชุมชนทุ่งสว่าง
3.2.7 กลุ่มทอผ้า,ทอเสื่อกก ชุมชนดอนขุนสนิท
3.2.8 กลุ่มทำแหนม,ไส้อั่ว ชุมชนเทพพิทักษ์
3.2.9 กลุ่มทำขนม ชุมชนโนนสำราญ
3.2.10 กลุ่มเลี้ยงโคเ,กระบือ ชุมชนหัวหนอง
3.2.11 กลุ่มสานเข่งปลาทู ชุมชนหัวหนองพัฒนา
3.2.12 กลุ่มทำขนม ชุมชนหนองขาม
3.3 การพาณิชยกรรมและบริการ
3.3.1 ประกอบการด้านพานิชยกรรม
– สถานีบริการน้ำมัน 6 แห่ง
– ตลาดสด 3 แห่ง
3.3.2 ประกอบการเทศพาณิชย์
– สถานธนานุบาล 1 แห่ง
– โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง
3.3.3 ประกอบการด้านบริการ
– โรงแรม 1 แห่ง จำนวนห้องพักรวม 30 ห้อง
– รีสอร์ท 4 แห่ง
– ธนาคาร 6 แห่ง
– โรงภาพยนตร์ 1 แห่ง
– สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 218 แห่ง
3.4 การอุตสาหกรรม ภายในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกอบด้วย โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่สำคัญคือโรงงานเย็บผ้า โรงงานทำที่นอน (ปั่นนุ่น) โรงงานมันอัดเม็ด โรงงานมันสำปะหลัง (ลานตาก) โรงงานทำขนม โรงพิมพ์ ฯลฯ อุตสาหกรรมเหล่านี้มีบทบาทที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของ บัวใหญ่เป็นอย่างมาก

4. ด้านสังคม
4.1 ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่มี 24 ชุมชน ได้แก่

เมืองทอง
หนองขาม
ตะคร้อ
บ้านจาน
ปทุมวิไล
ตลาดน้อย
โนนสำราญ
เทพพิทักษ์
ตลาดเช้า
ตลาดน้อยพัฒนา
ถนนรถไฟ
ดอนขุนสนิท
โนนใบบัว
หัวหนอง
ตลาดเก่า
ป่าช้าไก่สันติรัตน์
หัวหนองพัฒนา
หนองม่วง
บัวใหญ่
โคกสูงตะวันออก
โคกสูงเหนือ
ทุ่งสว่าง
นาเจริญ
ตระกูลสุข

4.2 ศาสนา
– ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
– ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
4.3 วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
– ประเพณีวันขึ้นปีใหม่,ตรุษจีน
– ประเพณีบัวไหม-บัวใหญ่ เดือนมีนาคม ของทุกปี กิจกรรมสังเขป ประกวดขบวนแห่ ประกวดธิดาหญิงกล้า และ                                  ประกวดผลิตภัณฑ์จากวัสดุไหม
– ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน ของทุกปี กิจกรรมสังเขป ประกวดขบวนแห่ และประกวดเทพีสงกรานต์
– ประเพณีแห่เทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม ของทุกปี กิจกรรมสังเขป ประกวดขบวนแห่ และประกวดต้นเทียน
– ประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี กิจกรรมสังเขป ประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และประกวด                           หนูน้อยนพมาศ
4.4 การศึกษา
ข้อมูลครู/บุคลากรทางการศึกษา(โรงเรียนในสังกัดเทศบาล)

– ข้อมูลครู / บุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล)

ตำแหน่ง
โรงเรียน
หมายเหตุ
เทศบาล 1
เทศบาล 2
เทศบาล 3
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
1
1
3
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
2
1
4
ครูระดับ คศ.4
0
0
1
1
ครูระดับ คศ.3
13
16
10
39
ครูระดับ คศ.2
2
5
5
12
ครูระดับ คศ.1
7
6
4
17
ครูผู้ช่วย
0
1
0
1
รวม
22
28
20
70

 

– ข้อมูลจำนวนนักเรียน

อนุบาล
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
เทศบาล 1
96
30
34
39
44
34
52
52
43
35
459
เทศบาล 2
113
60
68
47
73
58
53
63
61
39
635
เทศบาล 3
124
40
42
44
40
27
42
42
39
31
471
รวมทั้งสิ้น
333
130
144
130
157
119
147
147
143
105
1,565

 

4.5 กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
4.5.1 สนามกีฬาอเนกประสงค์จำนวน 26 แห่ง
4.5.2 สนามฟุตบอลจำนวน 6 แห่ง
4.5.3 สนามบาสเก็ตบอลจำนวน 26 แห่ง
4.5.4 สนามตะกร้อจำนวน 26 แห่ง
4.5.5 ห้องสมุดประชาชนจำนวน 1 แห่ง
4.5.6 สวนสาธารณะจำนวน 5 แห่ง
4.5.7 สนามเด็กเล่นจำนวน 6 แห่ง
4.5.8 เครื่องออกกำลังกายประจำชุมชน
4.6 สาธารณสุข
4.6.1 โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
– เอกชนจำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้จำนวน 50 เตียง
– รัฐบาลจำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้จำนวน 120 เตียง
4.6.2 ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล จำนวน 2 แห่ง
4.6.3 คลีนิคเอกชน จำนวน 7 แห่ง
4.6.4 บุคลากรทางด้านสาธารณสุขของเทศบาล
– ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
– หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
– หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
– อสม. 187 คน
– เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 คน
4.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.7.1 สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 ม.ค. 2556 – 30 มิ.ย. 2556) 18 ครั้ง
– นอกเขตเทศบาล 11 ครั้ง
– ในเขตเทศบาล 7 ครั้ง
4.7.2 ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา ความเสียหายเล็กน้อย
4.7.3 รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 4 คัน (แยกตามขนาดความจุ)
– คันที่ 1 ชนิดไม่มีถังน้ำในตัว ซื้อเมื่อ พ.ศ.2506 ราคา 104,500 บาท
– คันที่ 2 จุน้ำได้ประมาณ 1,200 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ.2525 ราคา 998,600 บาท
– คันที่ 3 จุน้ำได้ประมาณ 1,200 ลิตร ได้รับการสนับสนุนจากกองบังคับการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2542
– คันที่ 4 จุน้ำได้ประมาณ 1,200 ลิตร ได้รับการสนับสนุนจากกองบังคับการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2542
รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน (แยกตามขนาดความจุ)
– คันที่ 1 จุน้ำได้ประมาณ 5,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ.2532 ราคา 897,777 บาท
– คันที่ 2 จุน้ำได้ประมาณ 10,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ.2548 ราคา 4,846,800 บาท
รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์
– คันที่ 1 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2540 ราคา 3,245,000 บาท
รถยนต์ปิคอัพตรวจการณ์
– คันที่ 1 ซื้อเมื่อ พ.ศ.2534 ราคา 295,000 บาท
4.7.4 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 2 เครื่อง
4.7.5 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล แบบสูบเดียว 4 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง
4.7.6 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อดูด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
4.7.7 พนักงานดับเพลิง จำนวน 24 คน
4.7.8 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 247 คน
4.7.9 การฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2556 – 30 มิ.ย. 2556)
– ฝึกซ้อมใหญ่ 1 ครั้ง/ปี
– เป็นวิทยากรบรรยายให้กับเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 1 ครั้ง/ปี
– เป็นวิทยากรบรรยายให้กับศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 1 ครั้ง/ปี
– เป็นวิทยากรบรรยายให้กับสมาชิก อปพร. เทศบาลเมืองคง เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 1 ครั้ง/ปี
– ฝึกซ้อมย่อย 1 ครั้ง/สัปดาห์

5. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 แหล่งน้ำ
5.1.1 หนอง บึง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
– บึงบัวใหญ่ มีพื้นที่ 175-2-0 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 968,000 ลบ.ม.
– บึงบัวหลวง มีพื้นที่ -200-0-0 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 1,400,000 ลบ.ม.
5.1.2 คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
– ลำห้วยลึก
– ลำห้วยระหัด
– ลำห้วยกุดตาล
– ลำห้วยน้ำเค็ม
– ลำห้วยคลองเสว
– ลำห้วยโกรกอีฟาน
5.1.3 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในเขตเทศบาล 17 แห่ง
– สระเพรง พื้นที่ 28-2-75 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 128,800 ลบ.ม.
– สระหนองแวง พื้นที่ 13-0-0 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 28,960 ลบ.ม.
– สระโคกสูง พื้นที่ 3-3-0 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 8,800 ลบ.ม.
– สระหนองพลอง พื้นที่ 21-1-80 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 29,100 ลบ.ม.
– สระหนองหูลิง พื้นที่ 5-2-50 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 10,300 ลบ.ม.
– สระแดง(ตลาดน้อย) พื้นที่ 2-2-50 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 7,244 ลบ.ม.
– สระหนองม่วง พื้นที่ 12-0-75 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 29,940 ลบ.ม.
– สระหน้าฝาย พื้นที่ 12-3-00 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 21,500 ลบ.ม.
– สระตะคร้อ พื้นที่ 1-1-00 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 2,902 ลบ.ม.
– สระโสกสรบุตร พื้นที่ 3-2-00 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 3,140 ลบ.ม.
– สระดอนขุนสนิท พื้นที่ 1-3-50 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 3,040 ลบ.ม.
– สระหนองขาม พื้นที่ 3-3-19 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 8,600 ลบ.ม.
– สระใหญ่ พื้นที่ 10-2-25 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 65,000 ลบ.ม.
– สระข้างวัดบัวใหญ่ พื้นที่ 1-0-00 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 6,400 ลบ.ม.
– สระแดงพัสดุกองช่าง พื้นที่ 3-0-00 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 7,540 ลบ.ม.
– สระหนองแห้ว พื้นที่ 5-1-00 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 45,500 ลบ.ม.
– สระปู่ตา พื้นที่ 8-1-25 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 14,500 ลบ.ม.
5.2 น้ำเสีย
5.4.1 ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 2,400 ลบ.ม./วัน
5.4.2 ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ บ่อผึ่งธรรมชาติ (Stabilization Pond) รวม 1 แห่ง สามารถ บำบัดน้ำเสีย ได้ 3,000 ลบ.ม./วัน
5.4.3 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบชุ่มน้ำเทียม (Constructed Wet Land) จำนวน 2 แห่ง
5.4.4 น้ำเสียที่ผ่านเข้าระบบ จำนวน 1,200 ลบ.ม./วัน
5.4.5 รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 คัน
5.3 ขยะ
5.3.1 ปริมาณขยะ ประมาณ 12.11 ตัน/วัน
5.3.2 รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 3 คัน (แยกตามขนาดความจุขยะ)
– รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขนขยะแบบเปิดข้าง เทท้าย ขนาดความจุ 15 ลบ.เมตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2538
– รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขนขยะขนาดความจุ 10 ลบ.เมตร ซื้อเมื่อ พ.ศ.2541 (รถอัดท้าย)
– รถยนต์คันที่ 3 รถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดคัดแยกมูลฝอย ความจุ 12 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2550
5.3.3 ขยะที่เก็บขนได้ จำนวน 12.11 ตัน/วัน ที่ความหนาแน่นปกติ 143 ก.ก./ลบ.ม.
5.3.4 ขยะที่กำจัดได้ จำนวน 12.11 ตัน/วัน กำจัดขยะโดยวิธี ฝังกลบบนพื้นดิน
5.3.5 ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวน 30 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแร้ง ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบัน มีพื้นที่ฝังกลบเหลือประมาณ 8 ไร่ ของชั้นที่ 3
– ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง 7 กม.
– คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก 4-5 ไร่
5.3.6 สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ
– เทศบาลจัดซื้อเอง เมื่อ พ.ศ. 2527
5.3.7 ที่ดินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับกำจัดขยะ จำนวน 70 ไร่ ที่ตั้ง บ้านห้วยโจด ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ ห่างจากเทศบาลเป็นระยะทาง 5 กม. ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการขอความเห็นชอบจากประชาชนเจ้าของพื้นที่ ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2556 (กองสาธารณสุข)

6. การคลังท้องถิ่น
– การบริหารรายรับ รายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 – 5 ปี

พ.ศ. 2552
ประมาณการ
พ.ศ. 2553
ประมาณการ
พ.ศ. 2554
ประมาณการ
พ.ศ. 2555
ประมาณการ
พ.ศ. 2556
ประมาณการ
รายรับ
133,552,900
93,200,000
98,950,510
103,9700,000
150,470,000
รายจ่าย
133,441,630
93,150,000
98,729,600
100,377,700
140,619,080

– รายรับ – รายจ่ายจริง

พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
รายรับ
151,672,532.93
102,132,657.64
99,085,503.51
รายจ่าย
148,747,335.67
93,150,000
98,729,600

 

7. การดำเนินกิจการพาณิชย์ของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ มี 2 ชนิด คือ
– การประปา
– สถานธนานุบาล

8. บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริการ
ในเขตเทศบาลมี 24 ชุมชน โดยภายในชุมชน ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้น
ทุก 2 ปี คณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการเลือกตั้งนี้ จะเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวจักรในการบริหารและจัดการด้านต่างๆภายในชุมชน โดยเป็นตัวประสานความต้องการของชุมชนนำเสนอต่อเทศบาลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

9. การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสวัสดิการของประชาชน
เทศบาลฯได้จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงานเมื่อมีภัยต่างๆ เกิดขึ้น เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และอื่น ๆ