ประกาศกำหนดวันประกาศผลการสอบแข่งขัน และหลักเกณฑ์การให้คะแนน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และหลักเกณฑ์การให้คะแนนการคัดลายมือ พนักงานสถานธนานุบาล (ตำแหน่ง พนักงานเขียนตั๋ว)

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง กำหนดวันประกาศผลการสอบแข่งขัน และหลักเกณฑ์การให้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และหลักเกณฑ์การให้คะแนน
การคัดลายมือ ในการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบแข่งขัน
เป็นพนักงานสถานธนานุบาล (ตำแหน่ง พนักงานเขียนตั๋ว)

2212601.2