ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ดังนี้
2561-02-12 10-39-00_0031