ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
    ดาวน์โหลดเอกสาร pdf_icon Download
  • ภาคผนวก ก  บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ
    และลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานจ้างทั่วไป pdf_icon Download1
  • ภาคผนวก ข  ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   pdf_icon  Download2