ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
    ดาวน์โหลดเอกสาร pdf_icon
  • ภาคผนวก ก  บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ
    และลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานจ้างทั่วไป pdf_icon
  • ภาคผนวก ข  ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   pdf_icon
  • แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัคร pdf_icon