ประกาศสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญแห่งสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ.2562

สป