ประกาศสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562

2561-03-12 16-22-02_0083