ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการออกหนังสือรับรองหน่วยงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง

    

เนื่องด้วยจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีจะพิจารณาคำขอรับหนังสือรับรองหน่วยงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์กสนพิจารณาหน่วยงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด สถานที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่- หมู่ที่ 15 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ขอบเขตของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะเวลาดำเนินการถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 หสกลุตคลใดจะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้ง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่ว่าการอำเภอ หรือองค์กรปกครอวส่วนท้องถิ่นที่โรงงานตั้งอยู่ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 ทั้งนี้ เมื่อพ้นจากกำหนดเวลาการประกาศแล้ว จักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นีี่

downalod-pdf