ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง การแจ้งย้ายที่อยู่ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง

     ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบัวใหญ่ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ แจ้งย้ายชื่อในทะเบียนบ้านให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง โดยขอความร่วมมือ ประชาชน/นักเรียน/นักศึกษา ที่มาเช่าบ้านหรือพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ แต่มีชื่อในทะบียนบ้านในท้องที่อื่น โดยให้แจ้งย้ายชื่อเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านตามที่ตนอาศัยอยู่จริง หากมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบัวใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4446-1623 ในวันเวลาราชการ 2561-01-17 16-13-55_0010

downalod-pdf