ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ยกเลิกการประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) และยกเลิกการประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง สัตวแพทย์ (ปก./ชก.)

ด้วยเทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้ประกาศยกเลิกการประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) และยกเลิกการประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง สัตวแพทย์ (ปก./ชก.) รายละเอียด ดังนี้

2561-05-10 13-45-04_0246

2561-05-10 13-45-44_0247