ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารเป็นอาคารสำนักงานกองสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารเป็นอาคารสำนักงานกองสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดาว่น์โหลดได้ที่นี่  images