ประกาศเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

311260.11