ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล

เนื่องด้วยเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
ที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดังนี้
1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

**สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่**  

291260.1.new1