ประชาสัมพันธ์การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

ด้วยสำนักงาน ผ.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม ส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกงได้ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00  – 16.30 น. โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคอขำเข้าขมได้ที่เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง หัวข้อแบบขอเข้าชมและส่งแบบคำขอเข้าชมมายังโทรสารหมายเลข 0-2280-2806 ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2282-3161 ต่อ 119,138 ในวันและเวลาราชการ