ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

101_0001 101_0002 101_0003