ประชาสัมพันธ์เชิญชวนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ด้วยยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้เชิญชวนบุคคลในแวดวงกฏหมายและการบริหารราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด รายละเอียดตามประกาศฯ  ตัังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ขอให้ผู้แสดงความคิดเห็นระบุชื่อตัว และชื่อสกุลจริงพร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้วย ซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ไว้เป็นความลับและจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดเท่านั้น โดยอาจแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

          1.จัดทำเป็นหนังสือจ่าหน้าซองถึง “เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด” สำนักงานศาบปกครอง อาคาศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 30210 โดยวงเล็บที่หน้าซองว่า “ความคิดเห็นในการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด”

          2.ส่งทางโทรสาร (FAX) หมายเลข 0 2143 9816

3.ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : adhearing@admincourt.go.th

 

2561-03-22 10-32-49_0120     2561-03-22 10-33-59_0121