ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบนายกเทศมนตรีตำบลบัวใหญ่
1. นายณรงค์ บูรณะโสภณ พ.ศ. 2500-2505
2. นายณรงค์ บูรณะโสภณ พ.ศ. 2505-2510
3. นายประจวบ วงค์วิศิษฐ์ พ.ศ. 2510-2511
4. นายประจวบ วงค์วิศิษฐ์ พ.ศ. 2511-2516
5. นายประจวบ วงค์วิศิษฐ์ พ.ศ. 2516-2518
6. นายอรุณ อัครปรีดี พ.ศ. 2518-2518
7. นายเลียง ศรีสถาพร พ.ศ. 2518-2518
8. นายนรินทร์ เมธชนัน พ.ศ. 2519-2523
9. นายประจวบ วงค์วิศิษฐ์ พ.ศ. 2523-2528
10. นายอรุณ อัครปรีดี พ.ศ. 2525-2533
11. นายอรุณ อัครปรีดี พ.ศ. 2533-2538
12. นายประจวบ วงค์วิศิษฐ์ พ.ศ. 2538-2541
13. นายสุเทพ เกรียงเม็งโคตร พ.ศ. 2541-2542
14. นายอรุณ อัครปรีดี พ.ศ. 2543-2546
15. นายบุญทัน บุญมีศิริกุล พ.ศ. 2546-2547
ทำเนียบนายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่
1. นางสุเนตร ศิลปชัยเดช พ.ศ. 2547-2551
2. นางสุเนตร ศิลปชัยเดช พ.ศ. 2551-2555
3. นายนิพนธ์ ลิ้มวงศ์ยุติ พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
ทำเนียบประธานสภาเทศบาลตำบลบัวใหญ่
1. นายอาตม์ บัญญัติสิน พ.ศ. 2501-2504
2. พ.ต.นาค ยุทธการกำธร พ.ศ. 2505-2509
3. นายสวาสดิ์ จินดาขันธ์ พ.ศ. 2510-2514
4. นายวิทยา อินทะกนก พ.ศ. 2515
5. นายบัญญัติ หุ่นธานี พ.ศ. 2516-2517
6. นายสุเทพ เกรียงเม็งโคตร พ.ศ. 2518-2522
7. น.พ.ฉลอง วัฒนพานิช พ.ศ. 2523-2528
8. นายวิรุณ ทฤษฎิคุณ พ.ศ. 2528-2532
9. นายหลั่น บุตรศรีภูมิ พ.ศ. 2533
10. นายอารีย์ ศรีนุชศาสตร์ พ.ศ. 2533-2537
11. นายหลั่น บุตรศรีภูมิ พ.ศ. 2537
12. นายพงษ์ดิษฐ์ วรรณพงษ์ พ.ศ. 2538
13. พ.ต.ท.ธรรมนูญ จิรวงศ์ พ.ศ. 2538-2540
14. นายวิรุณ ทฤษฎิคุณ พ.ศ. 2540-2541
15. พ.ต.ท.ธรรมนูญ จิรวงศ์ พ.ศ. 2541-2542
16. นายพงษดิษฐ์ วรรณพงษ์ พ.ศ. 2542
17. นายทรงเกียรติ ลิ้มวงศ์ยุติ พ.ศ. 2543
18. นายวัชระ กานตวนิชกูร พ.ศ. 2544
19. นายพงดิษฐ์ วรรณพงษ์ พ.ศ. 2545-2547
ทำเนียบประธานสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่
1. นายสามิตต์ วงศ์สุขเสงี่ยม พ.ศ. 2547-2551
2. นายสามิตต์ วงศ์สุขเสงี่ยม พ.ศ. 2551-2555
3. นายสิทธิโชค ลิ้มสุวัฒน์ พ.ศ. 2555-2556
4. นายธวัชชัย ตรีวิวัฒน์กุล พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
ทำเนียบปลัดเทศบาลตำบลบัวใหญ่
1. นายเฉลิม พงษ์ศิริ พ.ศ. 2500-2504
2. นายสำราญ ราชประสิทธิ์ พ.ศ. 2504-2507
3. นายจันไทย สุริยสิงห์ พ.ศ. 2507-2509
4. นายวิสุทธิ์ อธิปัญญา พ.ศ. 2509-2511
5. นายแถม พูนผล พ.ศ. 2511-2512
6. นายชูชาติ จันโทกุล พ.ศ. 2512-2518
7. นางสาวดรุณี ชัชวาลย์วงค์ พ.ศ. 2518-2519
8. นายสนิท ถาวรคุณ พ.ศ. 2519-2520
9. นายอารมณ์ ประกอบธรรม พ.ศ. 2520-2521
10. นายสุวิชช คูณผล พ.ศ. 2521-2524
11. นายชัชวาลย์ ภานุทัต พ.ศ. 2524-2527
12. นายทวี โชไชย พ.ศ. 2527-2531
13. นายมนู ศรีกระจ่าง พ.ศ. 2531-2531
14. นายวิเชียร สุทธิประภา พ.ศ. 2531-2532
15. นายถนอม สื่อกลาง พ.ศ. 2532-2533
16. นางวิลาวัลย์ โชติประยูร พ.ศ. 2533-2534
17. นายวิชัย พิศาลผล พ.ศ. 2534-2535
18. นายทรงพล บุญทน พ.ศ. 2535-2536
19. นายประสงค์ จันทร์เพียร พ.ศ. 2536-2537
20. นายบุญทัน บุญมีศิริกุล พ.ศ. 2537-2539
21. นายเผด็จ ธนูญศักดิ์ พ.ศ. 2539-2541
22. นายพีรศักดิ์ ปาสาจะ พ.ศ. 2541-2543
ทำเนียบปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่
1. นายบุญทัน บุญมีศิริกุล พ.ศ. 2547-2550
2. นายอารมณ์ ทางตะคุ พ.ศ. 2547-2550
3. นายองอาจ เกษศิระ พ.ศ. 2550-2552
4. นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน