ผู้บริหาร

ผู้บริหารเทศบาล
 12-09-59-0006-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81-1
นายนิพนธ์  ลิ้มวงศ์ยุติ
นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่
 DSC_0334  12-09-59-0002-1  DSC_0330
นายเจษฎา  คุปติพงศ์กุล
รองนายกเทศมนตรี
นายทรงเกียรติ  ลิ้มวงศ์ยุติ
รองนายกเทศมนตรี
นายสมมาศ  นัยวิกุล
รองนายกเทศมนตรี
 12-09-59-0004-1 12-09-59-0003-1-1 Pic 1
นายโกมินทร์  มงคลปัญญา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นางละออ  เกาะด่านกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายอนิรุทธ  ทองจันทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี