สมาชิกสภาเทศบาล

323 
นายธวัชชัย  ตรีวิวัฒน์กุล
ประธานสภาเทศบาล
 
335
น.ส.เพลินพิศ  ดีโสภามาตร
รองประธานสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
311 
 316
 
นายสิทธิโชค  ลิ้มสุวัฒน์
นายธนากร  เทพเรียน
นายอมร วีรชาติยานุกูล
 
 
 
314 
315 
นายจักรกฤช  กรเพชรปาณี
นายชัชภณ  เจษฎาจินต์
 
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
 
นางสหรัฐน์  เกียรติบัวใหญ่
นายสันติ  ประจิตร
นายธวัชชัย  ตรีวิวัฒน์กุล
 
 
 
 
 
 
นายประสิทธิ์  เทียบกลาง
นายสุวรรณ  นรินทร์
นางต๋อย  พุทธอารักษ์วงศ์
 
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
 
 
 
นางบุญเตือน  มูลทรา
นายบุญเริง  นวลศรีดา
นายรักเกียรติ  อินทร์ชำนาญ
 
 
 
336
 
ร.ต.ต.ทวนทอง  คลังอาวุธ
น.ส.เพลินพิศ  ดีโสภามาตร