สมาชิกสภาเทศบาล

311 
นายสิทธิโชค  ลิ้มสุวัฒน์ 
ประธานสภาเทศบาล
 
322 
นายสันติ  ประจิตร
รองประธานสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
311 
 312
 
นายสิทธิโชค  ลิ้มสุวัฒน์
นายเจษฎา  คุปติพงศ์กุล
นายอมร วีรชาติยานุกูล
 
 
 
314 
315 
316 
นายจักรกฤช  กรเพชรปาณี
นายชัชภณ  เจษฎาจินต์
นายธนากร  เทพเรียน
 
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
 
นางสหรัฐน์  เกียรติบัวใหญ่
นายสันติ  ประจิตร
นายธวัชชัย  ตรีวิวัฒน์กุล
 
 
 
 
 
 
นายประสิทธิ์  เทียบกลาง
นายสุวรรณ  นรินทร์
นางต๋อย  พุทธอารักษ์วงศ์
 
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
 
 
 
นางบุญเตือน  มูลทรา
นายบุญเริง  นวลศรีดา
นายรักเกียรติ  อินทร์ชำนาญ
 
 
 
 
 
นายสมมาศ  นัยวิกุล
น.ส.เพลินพิศ  ดีโสภามาตร
ร.ต.ต.ทวนทอง  คลังอาวุธ