หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ
1031345
นายไพโรจน์  สุคนธสาคร
ปลัดเทศบาล
 16-09-59-018-1-1
นายวิทยา  เหมือนหมาย
รองปลัดเทศบาล
10-09-59-0004-1 09
นางจารุวรรณ  พันธุ์โอภาศ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

         นายสุธีระ  กุลนอก                  ผอ.กองการศึกษา

ผอ.กองคลัง
 15-09-59-0001-1 12-10-59-001-%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1-1 10-09-59-0001-1
นายสมศักดิ์  สุระสังค์
ผอ.กองช่าง
นางพวงเพชร  ภาสุรวนิช
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
นางปรารภ  กุลนอก
ผอ.กองวิชาการฯ
 Pic02 208
นางสาวบุศรินทร์ สื่อกลาง
ผอ.กองสวัสดิการฯ
ผอ.กองการประปา นางศิริพร  พงษ์พันธุ์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบฯ
12-09-59-018-1-1  12-09-59-019-1-1
นายวรพจน์ บดสันเทียะ
ผอ.รร.เทศบาล 1
ผอ.รร.เทศบาล 2 นายพิทักษ์   พิมพ์ทอง
รก.ผอ.รร.เทศบาล 3
DSC_0296.1
นายศรีสุนทร นามสว่าง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล