หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ
16-09-59-018-1-1
นายวิทยา  เหมือนหมาย
รักษาราชการปลัดเทศบาล
 16-09-59-018-1-1
นายวิทยา  เหมือนหมาย
รองปลัดเทศบาล
10-09-59-0004-1  16-09-59-009-2-1  10-09-59-0003-1
นางจารุวรรณ  พันธุ์โอภาศ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายประยุทธ   กระบิล
ผอ.กองการศึกษา
นายชาครีย์  ทูลกลาง
ผอ.กองคลัง
 15-09-59-0001-1 12-10-59-001-%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1-1 10-09-59-0001-1
นายสมศักดิ์  สุระสังค์
ผอ.กองช่าง
นางพวงเพชร  ภาสุรวนิช
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
นางปรารภ  กุลนอก
ผอ.กองวิชาการฯ
 Pic02  17-09-59-014-1-1 208
นางสาวบุศรินทร์ สื่อกลาง
ผอ.กองสวัสดิการฯ
นางธีรพรรณ  ปราณีตพลกรัง
รก.ผอ.กองการประปา
นางศิริพร  พงษ์พันธุ์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบฯ
12-09-59-018-1-1  33ft  12-09-59-019-1-1
นายวรพจน์ บดสันเทียะ
ผอ.รร.เทศบาล 1
นางคมคาย  พิญโญ
ผอ.รร.เทศบาล 2
นายพิทักษ์   พิมพ์ทอง
รก.ผอ.รร.เทศบาล 3
DSC_0296.1
นายศรีสุนทร นามสว่าง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล