ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

001