กองการประปา

ผอ.กองการประปา

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายผลิต

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(ว่าง)

  • ฝ่ายผลิต รับผิดชอบในส่วนของงานสูบน้ำแรงสูงและแรงต่ำ กรองน้ำ จ่ายสาเคมี ดูแลถังกรอง ถังตกตะกอน บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่างๆ บำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ตรวจสอบแรงดันน้ำ วิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนการกรองและหลังจากกรองแล้ว
  • ฝ่ายการเงินและบัญชี จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองการประปา รับชำระค่าน้ำประปา การขออนุญาตใช้น้ำประปาภายในเขตเทศบาล

พบท่อแตกรั่ว เหตุขัดข้องต่างๆ โปรดแจ้ง  044-461-320 (เวลาราชการ) , 044-461-112 (นอกเวลาราชการ)