กองการศึกษา

 หวหนาแมว
ผอ.กองการศึกษา นายยรรยง  ชิณวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารสถานศึกษา
  • ฝ่ายแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ควบคุมดูและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนงานและโครงการ, งานงบประมาณ, งานธุรการ และงานพัสดุและทรัพย์สิน
  • ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่, งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ และงานโรงเรียน
  • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา, งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน, งานกีฬาและนันทนาการ และงานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

โดยที่ทางเทศบาลมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  จำนวน 3 โรงเรียน  ได้แก่

  1. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
  2. โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
  3. โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
 201  210  211
นายประยุทธ  กระบิน
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
นางคมคาย  พิญโญ
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
นายประยุทธ  ศรีพูน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3