กองคลัง

อรณ
ผอ.กองคลัง นายพิสิฐชัย มีโฮ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวอรุณ  ปราณีตพลกรัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

กองคลังมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานคลังของเทศบาล  โดยมีหน่วยงานในบังคับบัญชาแยกเป็น 2 ฝ่าย  ได้แก่

  • ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุมและบังคับบัญชา และรับผิดชอบในงานการเงินและบัญชี งานธุรการ งานพัสดุและทรัพย์สิน
  • ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมและบังคับบัญชา และรับผิดชอบในงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี

การจัดเก็บภาษีประจำปี

  • ภาษีบำรุงท้องที่ (ที่ดินว่างเปล่า, ที่นา, ไม้ยืนต้น) กำหนดการยืานแบบทุก 4 ปี รับชำระภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี
  • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภาษีบ้านเช่า, ภาษีร้านค้าต่างๆ) กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธื ของทุกปี
  • ภาษีป้าย (ป้ายประชาสัมพันธ์ร้านค้า) กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ตั้งแต่ เดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี

การจดทะเบียนพาณิชย์

  • สำหรับผู้ที่ประกอบกิจการที่มีสินค้าเพื่อขาย ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป และกิจการอื่นที่อยู่ในเกณฑ์ของงานทะเบียนพาณิชย์ (สอบถามข้อมูล โทร 044-461-184 ต่อ 29 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองบัวใหญ่)