กองช่าง

 203  พศกด2  พอา2
 นายสมศักดิ์  สุระสังค์
ผอ.กองช่าง
นายจิรศักดิ์  แก้ววังปา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
นายจรูญ  ตังอำนวย
หัวหน้าฝ่ายโยธา
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง ซึ่งเป็นงานในด้านการออกแบบงานตรวจสอบแบบแปลนในการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และควบตุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบการ เทศบัญญัติ ตรวจควบคุมไม่ให้ประชาชนมีการก่อสร้างอาคารผิดเทศบัญญัติ หรือ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ พ.ศ.2535 และการบุกรุกที่สาธารณะ อีกทั้งยังควบคุมไม่ให้มีการขุดดิน ถมดิน ก่อนได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ขุดดิน-ถมดิน พ.ศ.2535
 • ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่รับผิดชอบงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานไฟฟ้าสาธารณะและถนน งานช่างศิลป์ งานศูนย์เครื่องจักรกล คอยดูแล บำรุงรักษาโรงงานพัสดุ เครื่องมือโยธา เครื่องจักรกลตลอดจนยานพาหนะต่างๆ สร้าง-ซ่อม บำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า ตรวจสอบและสั่งการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ไฟสัญยาณจราจร
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
  • ค่าคำร้องอนุญาต 2 บาท
  • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง 20 บาท
  • ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตดัดแปลง 10 บาท
  • ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตรื้อถอน 10 บาท
  • ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตก่อสร้าง 10 บาท
  • ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 0.50บาท/ตร.ม. อาคารที่พักอาศัยสูงไม่เกิน 2 ชั้น
  • ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 2 บาท/ตร.ม. อาคารที่พักสูงเกิน 2 ชั้นแต่ไม่เกิน 3 ชั้น
  • ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 4 บาท/ตร.ม. อาคารที่พักสูงเกิน 3 ชั้นหรือสูงเกิน 15 เมตร
  • ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 4 บาท/ตร.ม. อาคารที่มีน้ำหนักบรรทุกเกิน 500 กก./ตร.ม. ท่อระบายน้ำ, ป้าย, รั้วคอนกรีต
  • ใบรับแจ้งการขุดดินถมดิน ฉบับละ 500 บาท
 • แบบคำร้องต่างๆ ของกองช่าง