กองวิชาการฯ

 10-09-59-0001-1    พพศมย
 นางปรารภ  กุลนอก
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
นางมะลิวัลย์  คุ้มบัว
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ
นางพิศมัย  ศรีวัฒนพงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริการฯ

 

  • ฝ่ายแนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลในส่วนของงานด้านเอกสารต่างๆ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิจัยและประเมินผล งานจัดทำงบประมาณของทางเทศบาล การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย เทศบัญญัติของเทศบาล
  • ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่ทางด้านกฎหมายต่างๆ การจัดทำนิติกรรมสัญญา สอบสวน รับเรื่องราวร้องทุกข์ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล

คำร้องต่างๆ ของกองวิชาการและแผนงาน