กองสวัสดิการสังคม

 Pic02  
นางสาวบุศรินทร์ สื่อกลาง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นายกิติพัฒน์  ไชยศิริ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นายบุญเกต  แสงอรุณ
หัวหน้างานพัฒนาชุมชน

 

  • มีหน้าที่  เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปสู่ชุมชน ดำเนินการพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย สำรวจและจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้มีหน้าที่รับผิดชอบการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน จัดอบรมสัมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน จัดระเบียบสังคมชุมชน จัดทำแผนงาน/โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านต่างๆ มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จัดทำงบประมาณ แผนการควบคุมตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี