กองสาธารณสุขฯ

 204
นางพวงเพชร  ภาสุรวณิช
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข
(ว่าง)
หน.ฝ่ายบริหารสาธารณสุข
(ว่าง)

 

  • ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ด้าน สงเสริมสุขภาพ ทันตสาธารณสุข สาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง หลักประกันสุขภาพ อนามัยโรงเรียน กองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่น ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ควบคุมแมลงและพาหะนำโรค สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันการติดยาและสารเสพติด กำกับการดำเนินการโรงฆ่าสัตว์ ควบคุมกำกับตรวจสอบการจัดเก็บค่าภาษีอากรการฆ่าสัตว์ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
  • ฝ่ายบริหารสาธารณสุข มีหน้าที่ด้าน วางแผนด้านสาธารณสุข จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น รวบรวมแผนการปฏิบัติการงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล รวบรวมผลการปฏิบัติงานประจำปี ข้อมูล ข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียนและรายงานให้หน่วยงานต่างๆ ประเมินผลทางด้านดารสาธารณสุข นิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข งานควบคุมภายใน จัดการและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ควบคุมและบำบัดน้ำเสีย ป้องกันและควบคุมและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ งานด้านสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลและอนามัยสสิ่งแวดล้อม