สำนักปลัดเทศบาล

 พเงน 197423
นางจารุวรรณ  พันธุ์โอภาศ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายสุรศักดิ์  จันตรัสดี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางนัยนา  แก้วมี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ