เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

1