เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาล (ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ)

สป_0001