เรื่อง การยกเลิกรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ

รับย้าย