เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียนการสอบแข่งขัน พนักงานธนานุบาล (ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่และรักษาความสะอาด)

หนังสือแจ้งสาสุข_0001

หนังสือแจ้งสาสุข_0002