เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาหารเป็นอาคารสำนักงานกองสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/12/61

๑.เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาหารเป็นอาคารสำนักงานกองสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/12/61

๒.แบบ ปร.๔ และ ปร.๕

images