เรื่อง เรียนประชุมสมันสามัญแห่งสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

สักนัก