โรงเรียนวัดประชานิมิตร ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับภาคเรียนที่1/2560

ประกาศโรงเรียนวัดประชานิมิตร

เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf_icon Download

1